El Ayuntamiento pone a su disposición las solicitudes para la utilización de instalaciones municipales. Estas solicitudes deberán ser entregadas firmadas en el ayuntamiento junto con la documentación necesaria.

Solicitud de alta, baja y modificación en un padrón por diversos conceptos.

Documentación:

 • Solicutd, mediante impreso preparado al efecto.
 • Lo necesario en cada padron:

Ante un daño o desperdicio del que el ayuntamiento tenga responsabilidad de patrimonio, la persona que haya salido perjudicada presentará su reclamación. El Ayuntamiento, por medio de su póliza de seguro correspondiente, notificará el siniestro a su compañía de seguros para que éste inicie y tramite el correspondiente expediente. En función de la naturaleza del siniestro se requerirá la documentación necesaria.

Documentación:

 • Solicitud, mediante impreso preparado al efecto.
 • Documentación relativa al bien dañado, cuando corresponda.
 • Factura original que justifique la cantidad a indemnizar.

Documentos


Azalpena, prozedura eta irizpideak:

 • Zegamako Udalak 2007 urteari dagozkion kultur eta kirol elkarteentzat dirulaguntzetarako 10.000 € banatuko ditu.
 • Diru zenbateko hori, beti ere jasotako eskaeren ondorioz horrela egitea Zegamako Udalaren aldetik egokia iritziko balitz, ondoko jarraibidea erreferentzi modura hartuta banatuko da: %45a kultur elkarteen artean eta %55a kirol elkarteen artean. Azken deialdian, 2006 urteari dagokiona, jorratutako irizpideak eta banatutako dirulaguntzak ere erreferentzi modura hartuko dira.
 • Dirulaguntza hauek Zegaman helbideratuta eta Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistro Nagusian erregistratutako lukro asmorik gabeko kultur eta kirol elkarteek eskatu ahal izango dituzte.
 • Ondoko arloetan burututako ekintzak izango dira subentzionagarriak: kirolak, kultura eta gazteria.
 • 2007 urteari dagozkion dirulaguntzak jasotzeko Zegamako Udalak prestaturiko eskaera orria modu egokian beteta eta izenpetuta aurkeztuko da.
 • Eskaera hau aurkezteko epea 2008ko urtarrilaren 31 izango da eta Zegamako Udaletxeko Erregistroan aurkeztuko da. Aipatu eskaera aurkezteak idazki honetan jasotakoa ezagutu eta onartzen dela suposatzen du.
 • Eskaitzaileak aurkeztu duen eskaera osatu gabe dagoela edo nahikoa ez dela ikusiz gero, 2008ko otsailaren 8a arteko epea eskainiko da akatsa zuzendu edo eskaera osatzeko. Epe hori igaro eta zuzenketa edo osaketa egin ez bada eskaria besterik gabe artxibatuko da eta eskaera ez da kontutan hartua izango.
 • Dirulaguntzak ondoko irizpideen arabera banatuko dira:
  • Elkartearen jarduera iraunkorra den ala ez
  • Elkarte bakoitzak 2007 urtean eginiko ekintzak izatea
  • Ekintzak Zegaman burutzea
  • Ekintzak publikoak izatea, hau da herritar orori irekiak eta ez elkartearen barne jarduerari bakarrik lotuak
  • Kirola, kultura edo gazteriaren arloetan duten interesa edo oihartzuna
  • Ekintza horiek duten aintzinatasuna edo iraunkortasuna
 • 2007 urtean eginiko ekintzetarako dagokion kultur edo kirol taldeak dirulaguntza hauen banaketaren aurretik ekintzaren ezaugarriak zirela edota beste arrazoiren batengatik Zegamako Udalak eginiko diru ordainik jaso badu, aurrez jasotako diru kantitate hori hemen jasotako prozeduraren ondoren ateratako dirulaguntza kopuruari kenduko zaio, aurreratutako laguntza bezala joko baita.
 • Dirulaguntza hauek, Zegamako Udaleko Gobernu Batzordeak ebatzi ondoren, 2008ko martxoaren 30a aurretik ordainduko dira.
 • Prozedura eta irizpide hauetan sortutako edozein zalantzen edo ezusteen aurrean Zegamako Udaleko Gobernu Batzordeak erabakitakoa izango da kontutan hartuko dena.

Documentos